Splošni pogoji

AVRIGO, družba za avtobusni promet in turizem, d.o.o.
Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica


Na podlagi določil 120. člena Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS 97/07), Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. list RS št. 131/06, 5/07- popr. in 123/08, 28/2010, 49/2011, 57/2012, 39/2013), in Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Ur. list RS št. 126/03, 102/07), Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe (Ur. List RS št. 73/2009) in ostalih veljavnih podzakonskih aktov,

AVRIGO, družba za avtobusni promet in turizem, d.o.o. (v nadaljevanju prevoznik) objavlja

SPLOŠNE PREVOZNE POGOJE ZA JAVNI PREVOZ POTNIKOV IN PRTLJAGE V NOTRANJEM IN MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni prevozni pogoji določajo pogodbena razmerja med prevoznikom, naročnikom in potnikom,nastala s pogodbo o prevozu potnikov in prtljage z motornimi vozili v javnem prevozu potnikov, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Vsak potnik s trenutkom nakupa oz. pridobitve vozovnice ali z drugo obliko sklenitve pogodbe o prevozu, po pogojih in na način, določen s temi Splošnimi prevoznimi pogoji, z njimi soglaša in ga tudi zavezujejo.

Splošni prevozni pogoji so javno obvestilo, ki služi potniku, naročniku in prevozniku. Urejajo medsebojna razmerja, prevozno ceno in druga vprašanja, ki nastanejo v notranjem in mednarodnem cestnem prometu, če ni drugače določeno z mednarodno pogodbo.

Splošni prevozni pogoji in njihove spremembe morajo biti pred začetkom veljavnosti objavljeni na prevoznikovi spletni strani in na prevoznikovih prodajnih mestih. Vozno osebje mora imeti pri sebi veljaven izvod teh pogojev in ga na zahtevo potnika dati na vpogled.

Prevozna cena za potnika, izročeno prtljago in nespremljano izročeno prtljago se zaračuna po veljavnem ceniku, ki je sestavljen na podlagi veljavne tarifne lestvice in veljavnega daljinarja s časi vožnje relacij javnih linijskih avtobusnih voznih redov v RS. Brez nakupa oz. pridobitve vozovnice, pod pogoji in na način določen v teh Splošnih prevoznih pogojih, se pravica do prevoza ne pridobi.

Vozni red in cenik ima vozno osebje pri opravljanju linijskih prevozov za linijo na kateri opravlja prevoz, na razpolago v elektronski obliki na strojčku za prodajo vozovnic.

Za pravice in dolžnosti prevoznika oziroma uporabnika prevoza, ki niso urejene s pogodbo, z zakonom ali s tarifo, se uporabljajo poslovni običaji o prevozu v cestnem prometu.

V splošnih prevoznih pogojih imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:

 • prevoznik je pravna oseba, ki na podlagi pogodbe prevaža potnike in prtljago,
 • uporabnik prevoza je oseba, ki na podlagi pogodbe s prevoznikom pridobi določene pravice in prevzame določene obveznosti,
 • potnik je oseba, ki jo prevoznik za plačilo prepelje z vozilom za prevoz potnikov v cestnem prometu,
 • naročnik prevoza je oseba, ki v svojem imenu zase ali za drugega s prevoznikom sklene prevozno pogodbo,
 • pošiljatelj je naročnik ali oseba, ki na podlagi pogodbe preda nespremljano prtljago za prevoz,
 • prevoznina je znesek, ki ga prejme prevoznik na podlagi pogodbe o prevozu potnikov,
 • izročena potniška prtljaga so stvari, ki jih preda potnik za prevoz na podlagi pogodbe o prevozu prtljage,
 • prejemnik je oseba, ki je upravičena v namembnem kraju prevzeti nespremljano prtljago, predano za prevoz,
 • upravičenec je oseba, ki ima na podlagi pogodbe pravico zahtevati od prevoznika izvajanje določil pogodbe,
 • nespremljana prtljaga je prtljaga, ki jo prevoznik prevaža in ni last nobenega potnika, ki potuje z avtobusom,
 • ročna potniška prtljaga so stvari manjših dimenzij, ki jih je dovoljeno prinesti v vozilo in spraviti na določen prostor in ki jih potnik sam varuje,
 • odhodni oziroma odpravni kraj je kraj, v katerem se začne pogodbeni prevoz,
 • namembni kraj je kraj, v katerem se v skladu s pogodbo prevoz konča.

2. PREVOZ POTNIKOV

2.1. PREVOZNA POGODBA

S prevozno pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo v skladu s temi Splošnimi prevoznimi pogoji, v skladu z voznim redom in veljavnim cenikom prepeljal potnika od odhodnega do namembnega kraja, in sicer varno, pravočasno, z ustreznim vozilom in številom sedežev, s higienskimi pogoji, ki so običajni v cestnem prometu.

Prevoznik mora zagotoviti dodatni avtobus v primeru, če mora zavrniti več kot 50% potnikov, kot pa jih lahko sprejme (14. člen Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe Ur.l. 73/2009)

Potnik se obvezuje, da mu bo plačal dogovorjeno prevoznino. Če potnik prevoznine noče plačati, v vozilo ne sme vstopiti oz. mora v linijskem prometu na prvem postajališču izstopiti.

Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik in potnik ali prevoznik in naročnik prevoza. S pogodbo, ki jo sklene z naročnikom prevoza, se prevoznik zavezuje, da bo ob pogojih, ki jih določa pogodba in ti Splošni pogoji poslovanja, prepeljal potnika, ki ga določi naročnik prevoza.

Prevoznik je dolžan potnika prepeljati po objavljenem voznem redu z avtobusom, ki po kvaliteti ustreza vrsti in trajanju prevoza. Prevoznik je dolžan potniku zagotoviti označeno mesto v določenem vozilu ali prevoz z določenim vozilom samo, če je to s pogodbo posebej določeno.

Voznik ne sme ustavljati zunaj avtobusnih postaj in avtobusnih postajališč, ki so določena z voznim redom.

Izjemoma sme voznik ustaviti izven avtobusnih postaj ali avtobusnih postajališč, če je javni linijski prevoz potnikov kombiniran s šolskim prevozom.

 • Voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo oz. mora odstraniti iz vozila osebo, ki:
 • kaže vidne znake, da je vinjena oz. pod vplivom mamil ali drugih psiho-aktivnih snovi in tudi sicer nasilna oz. nadležna do drugih potnikov,
 • želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi, ki se v skladu z 48. členom teh Splošnih prevoznih pogojev ne smejo prevažati,
 • s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike oz. nadleguje potnike ali voznika ali kako drugače krši javni red in mir,
 • vstopa v umazani delovni obleki, če se ji ne more odrediti primernega od drugih potnikov ločenega prostora,
 • želi vstopiti v vozilo z rolerji, smučarskimi čevlji ali drugimi nestabilnimi pripravami za hojo,
 • je obleka ali prtljaga osebe tako umazana, da lahko povzroči škodo drugim potnikom ali umaže notranjost vozila,
 • noče plačati voznine oz. pokazati vozovnice.

Če opozorjeni potnik noče zapustiti vozila, voznik obvesti dežurnega prometnika pri prevozniku in nadaljuje z vožnjo, prometnik o primerih navedenih v prvi, drugi in tretji točki nemudoma obvestiti policijo.

Če se med prevozom pri potniku pokažejo znaki katere izmed nalezljivih bolezni, določenih v posebnih predpisih, mora prevoznik ravnati po teh predpisih in takega potnika prepeljati do prvega kraja, kjer je možnost, da dobi potrebno zdravniško pomoč.

Prevoznik sme izključiti iz prevoza potnika, ki med potovanjem s svojim vedenjem nadleguje druge potnike ali vozno osebje in ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru, ne da bi mu bil dolžan vrniti prevoznino.

Odstranitev potnika iz vozila se lahko opravi le na avtobusni postaji oz. postajališču.

Pogodba med prevoznikom in naročnikom prevoza je lahko sklenjena za določen čas, za eno ali več potovanj, za enega ali več potnikov.

Prevoznik je dolžan v linijskem prometu izdati potniku vozovnico, ki je lahko posamična (listna, terminska) ali skupinska. Prevozniku ni potrebno izdati vozovnice, če je prevozna pogodba sklenjena z naročnikom prevoza. Vozovnica je dokaz, da je bila sklenjena pogodba o prevozu potnika toda njen obstoj se dokazuje tudi drugače.

Vozovnica se lahko glasi na prinosnika ali na ime. Če se vozovnica glasi na ime, je ni dovoljeno prenesti na drugega uporabnika brez soglasja prevoznika.

Terminske, letna in polletna vozovnica veljajo v obdobju, za katerega so izdane oz. do preklica, mesečna vozovnica velja v mesecu za katerega je izdana in vključno prvi delovni (delavska vozovnica in vozovnica za občane) oz. šolski (dijaška, študentska in osnovnošolska vozovnica) dan v naslednjem mesecu.

Terminska (čip) vozovnica je veljavna le, če je ob vstopu v avtobus registrirana.

Prenosna vozovnica velja na prinositelja.

V primeru okvare strojčka za prodajo vozovnic, prevoznik izda vozovnico belico, imetnikom čip kartic pa omogoči prevoz brez identifikacije.

Potnik kupi listno vozovnico v avtobusu ali v predprodaji na prodajnih okencih, kjer je predprodaja vozovnic organizirana. V predprodaji lahko kupi potnik vozovnico največ za 30 dni vnaprej.

Terminsko vozovnico lahko potnik kupi na prodajnem okencu, lahko pa jo plača tudi z bančnim nakazilom, ki mora biti izvedeno vsaj 5 delovnih dni pred veljavnostjo vozovnice.

Subvencionirane vozovnice lahko registrirani uporabnik kupi in plača tudi preko spleta in/ali mobilne aplikacije s kreditno kartico, paypal, moneto ali preko bančnega nakazila. Plačilo mora biti v tem primeru izvedeno vsaj 1 delovni dan pred veljavnostjo vozovnice.

Postopek registracije uporabnika za subvencionirane vozovnice je določen na spretni strani www.avrigo-izletnik.si.

Pred zaključkom nakupa subvencionirane vozovnice preko spleta in/ali mobilne aplikacije kupec s klikom na gumb "Potrdi nakup" soglaša, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter sprejme te splošne prevozne pogoje.

Terminska vozovnica je vozovnica izdana na brezkontaktni čip kartici za več voženj, z mesečno, polletno ali letno veljavnostjo.

Listna vozovnica je vozovnica izdana za eno vožnjo ali dnevna in evidenčna vozovnica za prevoz . Subvencionirane vrste vozovnic za dijake in študente določa Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza. Upravičenec lahko kupi: subvencionirano mesečno vozovnico in subvencionirano mesečno vozovnico za 10 voženj.

Potnik mora imeti vozovnico ves čas prevoza in jo na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja predložiti na vpogled.

Potnik, ki uporablja imensko terminsko vozovnico, se na zahtevo voznega ali kontrolnega osebja izkaže z lastnim osebnim dokumentom s sliko.

Potnik, ki nima osebnega dokumenta s sliko, se vozovnica odvzame in izda potrdilo.

Dejanja, ki jih prevoznik opredeljuje kot zlorabo terminskih vozovnic:

 • če jo uporablja druga oseba kot je navedeno na vozovnici (ne velja za zneskovno in prenosljivo vozovnico),
 • če se uporablja na drugi oz. daljši liniji, kot je izdana,
 • če se uporablja v dneh, ko to ni dovoljeno,
 • če se uporablja kljub temu, da je časovno obdobje, za katerega je bila izdana, že preteklo oz. se še ni začelo
 • če vozovnica (letna, polletna, mesečna, kuponska, zneskovna) ni registrirana za posamezno vožnjo,
 • če je vozovnica izdana kot enosmerna in se uporablja v nasprotni smeri, kot je navedeno na vozovnici,
 • če je vozovnica na seznamu preklicanih vozovnic.

Postopek odvzema zlorabljene terminske vozovnice s strani kontrolnega osebja

Ugotovljene kršitve iz prejšnje točke s strani kontrolnega osebja se sankcionira s plačilom voznine od prve postaje na liniji do namembne postaje in doplačilne prevoznine v višini petkratne enosmerne cene za relacijo zapisano na zlorabljeni terminski vozovnici.

Če potnik ne plača prevoznine iz predhodnega odstavka, mu kontrolor vozovnico odvzame.

Postopek odvzema zlorabljene terminske vozovnice s strani voznega osebja

A) Kljub temu, da potnik plača voznino, vozno osebje zlorabljeno vozovnico odvzame v naslednjih primerih:

 • če jo uporablja druga oseba, kot je navedeno na vozovnici (ne velja za zneskovno in prenosljivo vozovnico),
 • če je vozovnica na seznamu preklicanih.
 • Če potnik nima osebnega dokumenta, s katerim lahko izkaže, da je uporabnik terminske vozovnice (izjema so osnovnošolci)

Vozno osebje zlorabljeno vozovnico odvzame in potniku zaračuna voznino od vstopne do namembne postaje.

B) Če potnik plača voznino, vozno osebje vozovnice, ki jo je potnik poskušal zlorabiti ne odvzame v naslednjih primerih:

 • če jo poskuša uporabiti na drugi liniji, kot je izdana,
 • če jo poskuša uporabiti v dneh, ko to ni dovoljeno,
 • če jo poskuša uporabiti kljub temu, da je časovno obdobje, za katerega je izdana, že preteklo oz. se še ni začelo,
 • če potnik ne izroči voznemu osebju talona vozovnice kupljene v predprodaji,
 • če potnik ne registrira kupona v elektronski obliki, kupljenega v predprodaji
 • če enosmerno vozovnico poskuša uporabiti v drugi smeri, kot je bila kupljena.

Potnik mora obvezno plačati voznino od vstopne do namembne postaje. Če potnik noče plačati voznine, nima pravice do prevoza in mora zapustiti vozilo.

C) Izjema: vozno osebje ne sme zavrniti prevoza osnovnošolca (velja za posebni linijski in javni linijski prevoz), četudi nima veljavne vozovnice in nima denarja, da bi plačal voznino. V takem primeru se mladoletni osebi do 15 let izda ustni opomin ter kontrolno osebje takoj ob vstopu v avtobus seznani s primerom.

Način manipulacije z odvzeto terminsko vozovnico pri prevozniku

Odvzeto vozovnico kontrolno oz. vozno osebje izroči domicilnemu prodajalcu vozovnic, ki vozovnico označi kot odvzeto.

Če potnik noče izročiti vozovnice, se le-ta do trenutka plačila doplačilne prevoznine označi kot odvzeta - zlorabljena. Odvzem označi prodajalec vozovnic na podlagi pisnega obvestila kontrolnega osebja.

Postopek vračila odvzete terminske vozovnice

Upravičenec, ki mu je bila vozovnica odvzeta, lahko le-to proti plačilu doplačilne voznine v višini petkratne enosmerne cene za relacijo zapisano na zlorabljeni terminski vozovnici, prevzame na prodajnem okencu.

Potnik lahko kupi novo vozovnico samo v primeru, da plača doplačilno voznino.

Posebnosti v zvezi z zlorabo dijaških in študentskih vozovnic določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih, kot sledi: Upravičenec, ki je zlorabil pravico do subvencioniranega prevoza, izgubi to pravico za tekoče šolsko oziroma študijsko leto. Med zlorabe pravice do subvencioniranega prevoza se šteje:

 • nakup dveh ali več vozovnic, razen kombiniranih vozovnic
 • ponarejanje dokumentov glede upravičenosti
 • ponarejanje vozovnice
 • uporaba vozovnice z neresničnimi podatki.

Dejanja, ki jih prevoznik opredeljuje kot zlorabo listne vozovnice.

Potnik je zlorabil uporabo listne vozovnice v sledečih primerih:

 • ima neveljavno vozovnico,
 • nima nobene vozovnice,
 • če ne izroči voznemu osebju kopije vozovnice oz. kupona vozovnice kupljene v predprodaji,

Potnik, pri katerem je kontrolno osebje ugotovilo zlorabo listne vozovnice, mora plačati ceno voznine od prve postaje na liniji do namembne postaje in petkratno doplačilno voznino za isto relacijo (od prve postaje na liniji do namembne postaje).

Potnik, pri katerem je vozno osebje ugotovilo zlorabo listne vozovnice, mora plačati voznino od postaje, na kateri je bila zloraba ugotovljena (oz. od postaje, do katere je veljala izdana vozovnica) do namembne postaje.

Posebnosti v zvezi s preklicem dijaških in študentskih vozovnic določa Pravilnik o določanju cen in postopkov subvencioniranja prevoza dijakov in študentov.

Preklic terminske vozovnice

Zaradi izgube, kraje, uničenja ipd. lahko uporabnik vozovnico prekliče. Ob preklicu mora uporabnik vozovnice (za mladoletne osebe pa njihovi starši oz. skrbniki) podati pisno izjavo o razlogih za preklic vozovnice in sprejeti odgovornost za nastalo ugotovljeno škodo, ki je povzročena z morebitnim lažnim preklicem. Uporabniku preklicane vozovnice se zaračuna vrednost vozovnice na relaciji, za katero je izdana, od dneva preklica vozovnice do dneva, ko je ugotovljena zloraba preklicane vozovnice in zakonske zamudne obresti. Vrednost vozovnice se izračuna po kriterijih in cenah, veljavnih na dan preklica vozovnice, za kategorijo uporabnika, ki je neupravičeno uporabljal vozovnico.

Če se ugotovi, da kdo od potnikov uporablja preklicano (najdeno, ukradeno ipd.) vozovnico, je dolžan plačati vrednost vozovnice (na relaciji za katero je izdana) od dneva preklica vozovnice do dneva, ko je ugotovljena zloraba preklicane vozovnice in zakonske zamudne obresti.. Vrednost vozovnice se izračuna po kriterijih in cenah, veljavnih na dan preklica.

Stroške preklica in izdaje dvojnika plača uporabnik vozovnice po veljavnem ceniku.

Poškodovana oz. delno uničena vozovnica (čip kartica) se deponira pri prevozniku, uporabniku se izda nova. Če je čip kartica poškodovana oz. uničena zaradi malomarne uporabe, stroški izdaje nove kartice bremenijo uporabnika.

Lastnik (za mladoletne pa njihovi starši oz. skrbniki) vozovnico prekliče osebno na prodajnem mestu. Osnovnošolec stroškov preklica ne plača, pač pa samo čip kartico.

Listno vozovnico, kupljeno v predprodaji, dnevno oz. evidenčno vozovnico mora potnik ob vstopu v avtobus pokazati voznemu osebju brez zahteve, med vožnjo pa na zahtevo kontrolne službe prevoznika oz. pristojnega inšpektorja. Če potnik noče pokazati vozovnice kupljene v predprodaji, dnevne in evidenčne vozovnice ali terminske vozovnice mora na prvi postaji oz. postajališču zapustiti vozilo. Terminsko (čip) vozovnico je treba ob vstopu v avtobus registrirati na potniškem terminalu (čitalni napravi), s tem postane veljavni prevozni dokument. Potnik mora hraniti vozovnico do konca vožnje.

Če so prevoznina ali druge pristojbine zaračunane nepravilno, mora potnik premalo zaračunan znesek doplačati, znesek, ki je zaračunan preveč pa je potrebno potniku vrniti. Zahtevek za povračilo preveč plačane voznine lahko potnik pri prevozniku uveljavi na podlagi pisnega zahtevka najkasneje v 30 dneh po opravljeni vožnji.

Potnik, ki želi podaljšati potovanje prek postaje do katere ima vozovnico, pred odhodom s prvotne namembne postaje plača redno prevoznino od stare do nove namembne postaje, ne glede na način plačila prevoznine.

V primeru, ko želi potnik med samim potovanjem preusmeriti svoje potovanje na drugo postajo oziroma želi izstopiti pred namembno postajo, mu prevoznik ni dolžan vrniti razlike v ceni.

Potnik mora sam priskrbeti, da na odhodni ali vmesni postaji oz. postajališču vstopi v pravi avtobus in da na namembni postaji izstopi. Potniki, ki želijo vstopiti na avtobus, na postaji ali postajališču na varnem mestu, ki je od vozišča odmaknjeno vsaj en (1) meter, počakajo, da se avtobus ustavi.

Potnik sme vstopiti in izstopiti iz avtobusa le na postajališču, na katerem je po voznem redu predviden postanek, izven postajališča potnik ne sme vstopati in izstopati. Potniki praviloma izstopajo iz avtobusa pri srednjih oz. zadnjih vratih. Vstopanje in izstopanje se izvede hitro in brez zastojev, pri čemer se upoštevajo posebne potrebe gibalno oviranih potnikov.

Potnik ima pravico odstopiti od pogodbe, preden se ta začne izvrševati. Prevoznik je v linijskem prometu dolžan vrniti potniku prevoznino, če ta opusti potovanje v notranjem prometu najmanj eno uro, v mednarodnem prometu pa najmanj štiri ure pred začetkom potovanja. Če potnik opusti potovanje, preden se ta začne izvrševati, obdrži prevoznik 10 % voznine. Prevoznih določb iz tega odstavka, s prevozno pogodbo v škodo potnika ni dovoljeno spreminjati.

Vračilo neporabljenega zneska voznine dijaških in študentskih vozovnic se izvrši skladno z določili Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza, ki določa, da upravičenec lahko vozovnico vrne pred začetkom veljavnosti vozovnice. Vrne se celotni vplačani znesek. Vračilo vozovnice v času veljavnosti vozovnice ni možno.

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (npr. preko spleta) se ne uporablja določba Zakona o varstvu potrošnikov, na podlagi katere bi imel potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti prevoznika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Če pride med prevozom do prekinitve prevoza iz vzrokov, za katere potnik ni odgovoren, ima pravico:

 • zahtevati, da ga prevoznik s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,
 • zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu povrne prevoznino,
 • odstopiti od pogodbe in zahtevati od prevoznika vrnitev prevoznine.

Če pride do prekinitve prevoza zaradi višje sile, obveze prevoznika iz predhodnega člena ne veljajo.

Če se prevoz ne začne ob času, ki je določen v pogodbi ali voznem redu prevoznika, lahko potnik oziroma naročnik prevoza odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev prevoznine.

Naročnik prevoza je odgovoren prevozniku za obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe o prevozu potnikov.

2.2 PREVOZNE CENE

Prevozna cena se za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem prometu zaračuna po veljavnem ceniku. Plačilno sredstvo za nakup vozovnice in prtljažnice v avtobusih na območju Slovenije je evro gotovina, na mednarodnih linijah pa tudi gotovina veljavne plačilne valute države, kjer prevoz poteka in je z voznim redom in cenikom določena prodaja vozovnic.

Za plačilo voznine se sprejemajo vsi evro kovanci in bankovci za 5, 10 in 20 evrov. Bankovcev za 50, 100, 200 in 500 evrov se zaradi nezmožnosti zagotavljanja menjalnine praviloma ne sprejema kot plačilno sredstvo.

Potnik se obvezuje vrnjen denar prešteti takoj. Kasnejših reklamacij se ne upošteva.

Na mednarodnih avtobusnih linijah ceno določi prevoznik, izvajalec prevoza. Cenik je sestavni del vloge za pridobitev dovoljenja za izvajanje mednarodnega prevoza in tudi dovoljenja za izvajanje.

Če se vozna cena spremeni, velja v predprodaji kupljena vozovnica, plačana po ceni, ki je veljala v času nakupa, brez doplačila razlike med novo in staro ceno.

2.3 PREVOZNE OLAJŠAVE

Prevoznik priznava vozne olajšave v skladu z veljavno zakonodajo. Pravico do voznih olajšav imajo državljani Republike Slovenije.

V linijskem prometu imajo otroci do 4. leta starosti, ki posamično potujejo skupaj z odraslo osebo in ne zasedejo sedeža, prevoz brezplačen. Za brezplačni prevoz otroka se izda vozovnica s 100 % popustom.

Otroci od 4. leta do vključno 10. leta starosti pa plačajo polovično ceno in imajo pravico do sedeža.

2.4 ODGOVORNOST PREVOZNIKA

Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, če takšna škoda nastane medtem, ko je potnik v vozilu ali ko vstopa oziroma izstopa iz vozila in je nastala po krivdi prevoznika, razen če ta dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti – višja sila.

Za škodo, ki nastane zaradi potnikove smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika je prevoznik odgovoren v skladu z veljavnimi predpisi iz naslova obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu in Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu.

Za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve potovanja, prevoznik ni odgovoren, če dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde.

Odškodninski zahtevek zaradi zamude oz. prekinitve potovanja se mora dostaviti najpozneje v 15 dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano, ker v nasprotnem primeru prevoznik za škodo ni odgovoren.

2.5 ODGOVORNOST POTNIKA

V avtobusih kajenje ni dovoljeno. V avtobusih javnega linijskega prevoza uživanje hrane in alkoholnih pijač ni dovoljeno.

V avtobusih, kjer so nameščeni varnostni pasovi, se je potnik dolžan pripeti. Potnik je zaradi varnosti dolžan sedeti obrnjen v smeri nameščenosti sedeža. Med vožnjo je zaradi varnosti prepovedana hoja po avtobusu. Če potnik ne upošteva varnostnih predpisov, prevoznik ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih zaradi tega utrpel potnik.

Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma mladoletnice (v nadaljnjem besedilu: mladoletniki), če to dovolijo starši.

Potnik ne sme hote ali iz malomarnosti onesnažiti avtobusa. V primeru namernega onesnaženja mora plačati odškodnino za čiščenje po veljavnem ceniku oz. v višini dejanskih stroškov.

Potnik je dolžan prevozniku povrniti škodo, ki jo je po svoji krivdi povzročil na vozilu, avtobusni postaji in drugih objektih, ki služijo javnemu cestnemu prevozu v višini dejansko nastalih stroškov.

Potnik odgovarja za škodo prevozniku in drugim potnikom po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

3. PREVOZ PRTLJAGE

3.1 ROČNA IN IZROČENA POTNIŠKA PRTLJAGA

Pri izvajanju javnega prevoza potnikov z avtobusi v notranjem in mednarodnem cestnem prometu se prevaža tudi ročna in izročena potniška prtljaga, kakor tudi predmeti in stvari, ki ne spadajo v ti dve kategoriji. Prevoznik je dolžan prevzeti za prevoz izročeno potniško prtljago in jo prepeljati od odhodnega do namembnega kraja. Prevoz izročene potniške prtljage prevoznik lahko odkloni, če je zaradi njene teže ali obsega ne more varno ali brez škodnih posledic prepeljati.

Prevoz izročene potniške prtljage prevoznik zaračuna po veljavnem ceniku, če ni v pogodbi o prevozu potnikov drugače določeno.

Prevoz zložljivega invalidskega vozička in zložljivega otroškega vozička opravi prevoznik brezplačno.

Pod ročno potniško prtljago spadajo stvari, ki tehtajo do 10 kg in so manjših dimenzij (ročne torbe, manjši zavoji oz. paketi) in se lahko položijo na prtljažnik nad sedeži v avtobusu, ali jih ima potnik pri sebi na sedežu oz. pod sedežem, vendar tako, da zaradi svojih lastnosti ali stanja ne ogrozi varnosti prevoza in ne ovira drugih potnikov oz. ne zasede sedeža. Če ročna potniška prtljaga zaradi svojih lastnosti lahko ogrozi red in varnost potnikov ali jih ovira, lahko vozno osebje prepreči vnos prtljage v vozilo in jo odloži v prtljažni prostor kot izročeno potniško prtljago. Prevoznik prepelje potnikovo ročno potniško prtljago brezplačno.

Izročena potniška prtljaga so zapakirani predmeti lažji od 30 kg, ki jih potnik nosi s seboj (kovčki, torbe, košare, zaboji, škatle, otroški vozički, ležalni stoli, glasbeni instrumenti) kot tudi drugi predmeti, ki se po svojih dimenzijah in teži lahko namestijo v prostor za prevoz izročene potniške prtljage in ne onemogočajo hitrega nakladanja oz. razkladanja izročene potniške prtljage. Prtljaga iz predhodnega stavka se prevaža v prostoru namenjenemu namestitvi izročene potniške prtljage.

Prevoznik je dolžan sprejeti izročeno potniško prtljago in jo prepeljati, vendar od vsakega potnika največ dva kosa. Večje število kosov izročene potniške prtljage lahko sprejme, če razpolaga s potrebnim prostorom in s tem ne obremenjuje avtobusa.

Prevoz koles z avtobusom je možen pod naslednjimi pogoji:

 • da ima avtobus prtljažni prostor (avtobusi mestne izvedbe ga nimajo),
 • da je v prtljažnem prostoru dovolj prostora (prednost ima osebna prtljaga potnikov),
 • da kolo ni umazano, oziroma da se s kolesom posledično ne umaže ostala prtljaga,
 • da je možna varna namestitev kolesa, da se s tem izključi možnost poškodbe ostale prtljage in kolesa samega.

Prevoznik je dolžan potniku izdati potrdilo o prevzemu izročene potniške prtljage za javni linijski prevoz. V potrdilu mora biti navedeno število kosov prtljage.

Potnik mora prevozniku povrniti škodo, ki nastane zaradi lastnosti ali stanja prtljage, razen če je bilo ali bi moralo biti to prevozniku znano.

Prevoznik je dolžan izročiti potniku izročeno potniško prtljago v namembnem kraju takoj po končanem potovanju. Izročeno potniško prtljago izroči prevoznik prinosniku potrdila o prevzemu izročene potniške prtljage, pri tem pa se prevoznik ni dolžan prepričati ali ima prinosnik potrdila pravico prevzeti izročeno potniško prtljago.

Če tisti, ki zahteva izročitev izročene potniške prtljage ne predloži potrdila o prevzemu izročene potniške prtljage, je prevoznik dolžan izročeno potniško prtljago izročiti le, če dokaže, da ima do nje pravico ali če da prevozniku ustrezno varščino.

Prevoznik ne sme predati izročene potniške prtljage imetniku potrdila o prevzemu izročene potniške prtljage primeru, ko ve, da ta oseba do prtljage ni upravičena.

Če potnik po prispetju vozila v namembni kraj iz kateregakoli vzroka ne prevzame izročene potniške prtljage, jo mora prevoznik na potnikove stroške in na njegov riziko do 30 dni hraniti na varnem mestu ali jo zaupati v hrambo komu drugemu, pri čemer odgovarja za izbiro shranjevalca. Z najdenimi predmeti se ravna skladno z določbami zakona o postopku ravnanja z najdenimi predmeti.

Potnik ne sme oddati za prevoz ali prinesti v avtobus v izročeni ali ročni potniški prtljagi:

 • lahko vnetljivih, eksplozivnih, radioaktivnih, jedkih, kužnih, strupenih in drugih snovi, ki zaradi svojih lastnosti pomenijo posebno nevarnost za potnike, vozilo ali okolico,
 • predmetov, katerih prevoz je prepovedan z zakonskimi predpisi ali iz vzrokov javnega reda in miru,
 • predmetov, ki so posamezno težji od 30 kg in volumna večjega od 100 x 60 x 30 cm,
 • drugih predmetov, ki niso ustrezno zapakirani ali zaščiteni, tako da se lahko med vožnjo poškodujejo ali povzročijo ostalim potnikom in prevozniku škodo.
 • stvari in predmetov, ki so z zakonom prepovedane in jih ni dovoljeno posedovati (orožje, mamila in druge psiho-aktivne snovi).

Tehnične aparate, razne precizne aparate, lahko lomljive in pokvarljive stvari, lahko sprejme prevoznik za prevoz kot prtljago, vendar na odgovornost potnika oz. naročnika z opozorilom, da za morebitne okvare ali škodo ne odgovarja v nobenem primeru. Potnik ali naročnik morata pri oddaji navedenih stvari za prevoz obvestiti vozno osebje, ki le-to vpiše v potrdilo o prevzemu izročene potniške prtljage. Prevoznik ne prevzema v prevoz izročene potniške prtljage, če so v njej dragocenosti (nakit, vrednostni papirji ali druge vredne stvari). Dragocenosti mora potnik nositi v ročni potniški prtljagi. Prevoznik v nobenem primeru ni odgovoren za izgubo ali krajo dragocenosti.

Za škodo, ki nastane zaradi izgube ali poškodbe izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah Zakona o prevoznih pogodbah, ki ureja odgovornost za prevoz tovora. Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi izgube ali poškodbe ročne potniške prtljage, če potnik dokaže, da je do škode prišlo po prevoznikovi krivdi. Če je izguba ali poškodba nastala v okoliščinah, v katerih je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, je prevoznik odgovoren za ročno prtljago, razen če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem potnika ali zaradi višje sile.

Prevoznik ni odgovoren, kadar je izguba ali poškodba osebne ali izročene potniške prtljage posledica dejanja potnika.

Za škodo, ki nastane zaradi zamude pri predaji izročene potniške prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah splošnih prevoznih pogojev, ki se nanašajo na odgovornost prevoznika za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnikov.

Če izročena potniška prtljaga potniku ni predana v 7 dneh po končanem prevozu, se šteje, da je izgubljena. Če prevoznik pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena izjavi, da je izročena potniška prtljaga izgubljena, se šteje, da je izgubljena tistega dne, ko je prevoznik izjavil, da je izgubljena.

Prevoznik ni odgovoren za škodo zaradi izgube ali poškodbe prtljage, če potnik ne poda ugovora voznemu osebju takoj po končanem potovanju, oziroma prevzemu izročene potniške prtljage. Če je škoda na prtljagi nastala zaradi prometne nesreče ali iz drugih vzrokov, zaradi katerih potnik ni mogel podati ugovora v navedenem roku, mora ugovor podati takoj, ko je to mogoče, vendar najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je bilo ali bi moralo biti potovanje končano.

3.2 NESPREMLJANA PRTLJAGA

Z vozili javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu se lahko prevaža tudi nespremljana prtljaga, za katero se šteje vsaka prtljaga, ki jo prevzame v prevoz vozno osebje in ni last nobenega od potnikov, ki potujejo z avtobusom. V mednarodnem prometu prevoznik nespremljane prtljage ne prevaža.

Določbe 47. in 48. člena veljajo tudi za prevoz nespremljane prtljage.

S pogodbo o prevozu nespremljane prtljage se prevoznik zavezuje, da bo prepeljal prtljago v namembni kraj in jo tam izročil prejemniku ali drugi pooblaščeni osebi, ki jo določi prejemnik.

Pošiljatelj pa se zavezuje, da bo plačal prevozniku v pogodbi določeno prevoznino. Pogodba o prevozu nespremljane prtljage se sklene z izdajo prevoznega dokumenta.

Prevoznik je dolžan z avtobusom prepeljati nespremljano prtljago kot je bilo dogovorjeno pri prevzemu prtljage. Če čas odhoda avtobusa ob predaji oz. prevzemu prtljage ni določen, je prevoznik dolžan prepeljati nespremljano prtljago z avtobusom, s katerim bo zagotovljena ustrezna izvršitev prevozne pogodbe.

Količina prtljage, ki se predaja za prevoz, se določi s številom kosov, težo ali prostornino. Prevoznik za prevoz ni dolžan sprejeti nespremljane prtljage,če mu prtljažni prostor ali obremenjenost vozila tega ne dopuščata.

Pošiljatelj je dolžan dostaviti nespremljano prtljago k avtobusu najmanj pet minut pred odhodom, določenim v voznem redu, sicer je prevoznik ni dolžan sprejeti.

Za odgovornost prevoznika za škodo, nastalo na nespremljani prtljagi ali pri njeni izgubi, se uporabljajo določbe, ki se nanašajo na izročeno prtljago.

Pošiljatelj je odgovoren za škodo, ki je bila povzročena osebam, vozilu in drugim stvarem zaradi lastnosti prtljage, ki je bila dana za prevoz, če omenjene lastnosti prevozniku niso bile znane.

Prevoznina za nespremljano prtljago se zaračuna po veljavnem ceniku.

Prevoznik in pošiljatelj lahko skleneta posebno pogodbo za prevoz nespremljane prtljage, če isti pošiljatelj stalno ali občasno pošilja nespremljano prtljago. S pisno pogodbo se obe strani dogovorita o količini pošiljk, relacijah, teži, višini in načinu plačila ter ostalih prevoznih pogojih.

Prtljago iz prejšnjega člena je prevoznik dolžan prepeljati pred drugo nespremljano prtljago.

V pogodbeni prevoz nespremljane prtljage z avtobusi spada tudi prevoz nespremljanih poštnih pošiljk.

4. SHRANJEVANJE PREDMETOV

Prtljago in druge predmete se v varstvo lahko izroči na avtobusnih postajah in postajališčih, kjer so garderobe. Predmete se lahko prevzame za največ 30 dni. Garderoba v varstvo ne sme prevzeti predmetov, ki so po teh splošnih prevoznih pogojih izključeni iz prevoza. Pristojbino za varstvo predmetov plača stranka ob prevzemu prtljage za vsak koledarski dan in za vsak kos po veljavnem ceniku.

Za predmete, prevzete v varstvo, se izda garderobni listek, ki je osnova za prevzem prtljage. Garderobni listek se ob izdaji prtljage uniči. Prevzem in izdajo prtljage lahko zahteva potnik samo v delovnem času garderobe z vračilom garderobnega listka in plačilom pristojbine. Če potnik ne vrne garderobnega listka, izda garderoba prtljago samo v primeru, če potnik lahko dokaže svojo identiteto in pravico do prtljage. V takem primeru mora potnik pisno izjaviti:

 • da je prevzel prtljago oz. druge predmete dane v hrambo,
 • da se odpoveduje vsem pravicam izhajajočim iz garderobnega listka,
 • da prevzame nase vse obveznosti nasproti tretjim osebam, ki bi nastale zaradi prevzema prtljage oz. drugih predmetov danih v hrambo.

Prevoznik oziroma garderoba ne odgovarja za predmete, ki se nahajajo v nezaklenjenih kovčkih, paketih, zavojih in podobnem, prav tako pa tudi ne za denar in druge dragocenosti, izročene v hrambo brez vednosti delavca prevoznika.

Pošiljatelj mora dati prevozniku navodilo za hrambo predmetov in ravnanje z njimi, če gre za predmete neobičajne za prevoz ali če prevoznik to zahteva.

Določila členov 47., 48., 49. in 52. se smiselno uporabljajo tudi pri shranjevanju prtljage.

5. NAJDENI PREDMETI

Najdeni predmeti so tisti predmeti, ki jih potniki izgubijo ali pozabijo v avtobusih, na avtobusnih postajah in v neposredni bližini le-teh.

Vozno osebje je dolžno ob izstopu vseh potnikov na končnih postajah pregledati avtobus. Najdene predmete je potrebno predati pristojni službi prevoznika in jih skladno z veljavnimi navodili evidentirati v knjigi najdenih predmetov. Upravičencu se izgubljeni predmet izroči na podlagi izkazane identitete in ugotovitve dejanske upravičenosti do izgubljenega predmeta (navedba kraja linijskega prevoza, čas, opis predmeta in ostalih okoliščin, iz kateri je moč dokazati lastništvo). Prevzem najdenega predmeta mora prevzemnik potrditi z lastnoročnim podpisom v knjigi najdenih predmetov.

Obveznost iz prejšnjega odstavka tega člena velja tudi za ostale zaposlene osebe pri prevozniku, če najdeni predmet prevzamejo na avtobusnih postajah, pralnici oz. drugih prostorih prevoznika.

Denar, nakit ali druge predmete večje vrednosti je potrebno hraniti v trezorju.

Najdeno denarnico z denarjem in (ali) osebnimi dokumenti mora prevoznik takoj oz. najkasneje v roku 24 ur predati najbližji policijski postaji. V primeru, ko je iz najdenih predmetov mogoče ugotoviti lastnika in njegov naslov, se lastnika o najdbi pisno obvesti.

V primeru najdbe prepovedanih stvari in predmetov, le-te prevoznik takoj preda najbližji policijski postaji (orožje, mamila, ipd.)

Če prevoznik najdenih predmetov ni uspel izročiti upravičencu, mora najedene predmete hraniti, in sicer:

 • najdene predmete večje vrednosti hrani 30 dni, po tem roku jih zapisniško odda na lokalni policijski postaji, ali jih odstrani.
 • najdene predmete neznatne vrednosti hrani 30 dni od dneva najdbe. Po preteku tega roka uporabne predmete ponudi humanitarnim organizacijam, ali jih odstrani.
 • lahko pokvarljivih predmetov ne hrani in jih sproti odstranjuje.

6. PREVOZ ŽIVALI

Z vozili javnega avtobusnega prometa se ne sme prevažati živih živali. Izjema so:

 • policijski psi in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika. Za prevoz policijskega psa in psa gorske reševalne službe se zaračuna veljavna potniška cena.
 • psi vodniki za slepe in drugi psi pomočniki invalidov. Psi vodniki slepih in drugi psi pomočniki invalidov za vstop v vozilo ne potrebujejo nagobčnika in jih prevoznik prepelje brezplačno

Prevoz psa prevoznik opravil le, če potnik prevzame zanj polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t.i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).

Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati.

Kot ročno prtljago se smejo prevažati manjše živali (tudi psi) v primernih sredstvih za prevoz (kletke), vendar na vso odgovornost potnika in tako, da zaradi tega niso ogroženi, ovirani oz. moteni drugi potniki. Nevarnih in strupenih živali ni dovoljeno prevažati. Živali se ne smejo prosto gibati po sedežu oz. vozilu in ne smejo onesnaževati vozila.

Prevoz živali iz prvega odstavka prevoznik opravil le, če potnik prevzame zanjo polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t.i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).

V primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati.

Prevoz manjših živali, ki se opravi kot ročna prtljaga, je brezplačen.

7. PREVOZ, PRI KATEREM SODELUJE VEČ PREVOZNIKOV

Pri prevozu, pri katerem sodeluje več prevoznikov so za izgubo ali poškodbe stvari in prtljage, kakor tudi za zamudo pri prevozu nerazdelno odgovorni prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo, prevoznik, na čigar delu je prišlo do izgube ali poškodbe ter zadnji prevoznik (zaporedni prevoznik).

Če ni mogoče ugotoviti, na čigavem delu poti je prišlo do izgube ali poškodbe stvari, so za nastalo škodo nerazdelno odgovorni vsi prevozniki. Če prevoznik izvršitev prevoza deloma zaupa drugi osebi (podprevozniku), je za obveznosti iz prevozne pogodbe odgovoren sam.

Za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika ter za škodo, ki nastane zaradi zamude pri prevozu potnika, sta solidarno odgovorna prevoznik, ki je sklenil prevozno pogodbo in prevoznik, na čigar delu poti je prišlo do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika oz. do zamude pri prevozu.

Prevoznik, ki po določilih tarife povrne škodo uporabniku prevoza ima regresno pravico proti drugim prevoznikom, ki so nerazdelno odgovorni. Če ni mogoče ugotoviti zneska škode, ki je nastala na posameznih delih poti, je vsak prevoznik odgovoren za škodo sorazmerno s svojim deležem pri prevoznini.

8. REKLAMACIJE

Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s pisno reklamacijo, ki jo vloži pri prevozniku, v roku 8 dni od izdaje računa oz. nastanka dogodka, ali s tožbo, ki jo vloži na pristojnem sodišču, če prevoznik v 60 dneh od dneva vročitve reklamacije ne izda pisnega odgovora na reklamacijo.

9. ZASTARANJE TERJATEV

Terjatve iz pogodbe o prevozu predmetov oz. prtljage zastarajo v enem letu. Zastaranje terjatev iz prvega odstavka tega člena začne teči:

 • za terjatve zaradi poškodbe predmetov oz. prtljage, kakor tudi zaradi zamude pri prevozu predmetov oz. prtljage od dneva, ko je prevoznik izročil predmet oz. prtljago,
 • za terjatve zaradi izgube predmetov oz. prtljage od dneva, ko se po teh prevoznih pogojih šteje, da je predmet izgubljen.

Terjatve nastale zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika zastarajo v dveh letih. Zastaranje terjatev zaradi okvare zdravja ali poškodbe potnika začne teči od dneva, ko je bilo potovanje končano, terjatve zaradi smrti potnika pa od dneva smrti.

Zastaranje preneha, ko je prevozniku vročena pisna reklamacija. Znova začne teči od dne, ko je bil upravičencu vročen pisni odgovor na reklamacijo in so mu bile vrnjene reklamaciji priložene listine.

Poznejše reklamacije v isti zadevi ne zadržijo zastaranja. Zastaranje ne more v nobenem primeru nastopiti preden preteče 60 dni od dneva prejema odgovora na reklamacijo.

10. PRITOŽBE POTNIKOV

Potnik lahko v roku 3 mesecev od dne, ko je bil prevoz opravljen, ali bi moral biti opravljen, vloži pritožbo pri prevozniku o nastalih nepravilnostih. Pritožbo poda potnik pisno na naslov sedeža družbe Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, elektronski naslov pritozbe@avrigo.si ali na spletni strani www.avrigo.si, lahko pa jo poda tudi osebno na avtobusnih postajah. Potnik mora v pritožbi navesti točne podatke o dogodku (datum, kraj in ura dogodka, okoliščine ipd.), na katerega se pritožba nanaša. Potnik je za primer dodatnih pojasnil dolžan navesti svoje ime in priimek ter telefonsko številko, kjer je tudi običajno dosegljiv.

Prevoznik v roku enega meseca od prejema pritožbe potnika obvesti, ali je bila njegova pritožba utemeljena, zavrnjena ali se še vedno obravnava. Končni odgovor mora prevoznik potniku posredovati najkasneje v roku treh mesecev po prejemu pritožbe.

Če potnik ni zadovoljen z odzivom prevoznika na svojo pritožbo oziroma z njegovim ravnanjem glede odprave zatrjevane pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi v okviru javnega potniškega prometa, lahko v 30 dneh od poteka roka za odziv prevoznika (v primeru, da se prevoznik ni odzval v predpisanem roku, da je bil odgovor nezadovoljiv ali da ravnanje prevoznika glede odprave pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ni bilo ustrezno pritožbo vloži pri prizivnem organu – ministrstvu , pristojnemu za promet.

11. KONČNE DOLOČBE

Splošni prevozni pogoji so v veljavi od 15.09.2017 dalje. Objavljeni so na spletni strani www.avrigo-izletnik.si, na prodajnih mestih in v avtobusih.


Nova Gorica, 15.09.2017

AVRIGO, družba za avtobusni promet in turizem, d.o.o.

Direktor:
Mag. Sandi Brataševec.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in statističnih meritev, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.